DEZINSEKCIJA d.o.o.

SANITARNA ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE


51000 Rijeka, Brajšina 13
Tel: (051) 506-920
Fax: (051) 512-769

e-mail: dezinsekcija@ri.t-com.hr